อัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอกคืออะไร
ดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก คือวิธีคำนวณอัตราดอกเบี้ยแบบหนึ่งของการขอสินเชื่อที่เมื่อชำระค่างวดมาแล้วจะนำไปลดทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย โดยส่วนใหญ่จะพบในสินเชื่อบ้าน เพื่อให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น Fazwaz จะอธิบายโดยแบ่งคำอธิบายของสินเชื่อประเภทนี้แยกเป็นสองคำ คือ “ลดต้น” และ “ลดดอก”

“ลดต้น” คือการลดเงินต้นที่ขอสินเชื่อ ซึ่งเงินต้นที่เราขอสินเชื่อจำนวนดังกล่าวจะนำมาคิดอัตราดอกเบี้ยในแต่ละงวด และเมื่อเราจ่ายเงินในแต่ละงวดแล้ว เงินต้นก็จะลดลงไปเรื่อย ๆ ตามจำนวนเงินที่เราจ่ายไป

ส่วน “ลดดอก” คือดอกเบี้ยที่เราต้องจ่ายในแต่ละงวด แต่ดอกเบี้ยจำนวนนี้ก็จะลดลงไปตามจำนวนเงินต้น นั่นก็คือ ยิ่งเงินต้นลดเยอะเท่าไหร่ ดอกเบี้ยก็ยิ่งน้อยลงเท่านั้น และถ้าเราจ่ายค่างวดในแต่ละเดือนเยอะขึ้น ดอกเบี้ยที่คำนวณออกมาก็จะเยอะขึ้นตามไปด้วย ทำให้เงินที่เหลือจากการจ่ายดอกเบี้ยที่ลดลงนั้นก็จะถูกนำไปตัดเงินต้นมากขึ้นเรื่อย ๆ และยิ่งตัดเงินต้นเยอะเท่าไหร่ก็จะยิ่งจ่ายดอกเบี้ยถูกลงเท่านั้น

ดอกเบี้ยลดต้นลดดอก คนผ่อนบ้านต้องรู้

ดอกเบี้ยลดต้นลดดอกมีประโยชน์อย่างไรในการผ่อนบ้าน
การเลือกผ่อนชำระแบบลดต้นลดดอกจะทำให้หนี้ที่เรามีอยู่หมดเร็วขึ้น เช่น สินเชื่อบ้าน เพราะทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยก็จะลดลงเรื่อย ๆ ทุกเดือน ยิ่งไปกว่านั้น ถ้าเรามีเงินมาโปะก็สามารถจ่ายเพิ่มได้ โดยที่ไม่จำกัดยอดสูงสุดของการจ่ายในแต่ละงวด หมายความว่ายิ่งมีเงินมาจ่ายหนี้มากเท่าไหร่ ก็ยิ่งทำให้ลดเงินต้นได้เร็วขึ้นเท่านั้น จึงสามารถปิดยอดได้อย่างรวดเร็ว เช่น เรากู้ซื้อบ้านมา 3 ล้านบาท กำหนดเวลาผ่อนชำระ 30 ปี แต่ถ้าเราหาเงินมาโปะได้ก่อน 30 ปี ก็จะทำให้ดอกเบี้ยบ้านถูกลงเช่นเดียวกัน เป็นต้น

ดอกเบี้ยลดต้นลดดอกต่างกับดอกเบี้ยคงที่อย่างไร
ดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกนั้นจะแตกต่างกับดอกเบี้ยแบบคงที่คือ สำหรับดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก เมื่อเราจ่ายเงินต้นไปเยอะเท่าไหร่ อัตราดอกเบี้ยก็จะถูกคำนวณใหม่และลดลงมากขึ้นเท่านั้น และสำหรับดอกเบี้ยแบบคงที่ ดอกเบี้ยที่คำนวณออกมานั้นจะคงที่ทุกเดือน นั้นหมายความว่า เราจะต้องจ่ายดอกเบี้ยในยอดที่เท่ากันทุกเดือน ซึ่งวิธีคิดดอกเบี้ยแบบคงที่จะคิดคำนวณจากจำนวนเงินต้นที่ขอสินเชื่อ แล้วนำมาหารจำนวนงวดที่ต้องจ่าย และจ่ายดอกเบี้ยเท่าเดิมแม้เงินต้นจะลดลง จนกว่าจะชำระหนี้จนหมด

ดอกเบี้ยลดต้นลดดอก คนผ่อนบ้านต้องรู้

วิธีคิดดอกเบี้ยเงินกู้แบบลดต้นลดดอก
ยกตัวอย่าง ต้องการกู้เงิน 100,000 บาท ระยะเวลาผ่อน 12 เดือน อัตราดอกเบี้ย 20% ต่อปี กำหนดเงินผ่อนต่องวด งวดละ 10,000 บาท
การคำนวณหาดอกเบี้ยงวดแรก (ยกตัวอย่าง เดือนกรกฎาคม) จะมีสูตรการคิดดอกเบี้ยดังนี้
เงินต้นคงเหลือ x อัตราดอกเบี้ยต่อปี x จำนวนวันในงวด
จำนวนวันในปี*
ดอกเบี้ยของเดือนกรกฎาคม = 100,000 x 25% x 31/365 = 1712.67 บาท/เดือน
เงินต้นที่ลดลง = จำนวนเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้น – ดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายในงวดนั้น

เงินต้นคงเหลือ = 10,000 – 1712.67 = 8287.33 บาท

หลังจากนั้น ให้นำเงินต้นคงเหลือ คำนวณหาดอกเบี้ยในงวดถัดไป ซึ่งเงินต้นคงเหลือ = เงินต้นคงเหลือจากงวดก่อน – เงินต้นลดลง
เงินต้นคงเหลือหลังจากชำระหนี้เดือนกรกฎาคม = 100,000 – 8287.33 = 91712.67 บาท
เมื่อต้องการคำนวณดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก เราสามารถคำนวณได้ตามสูตรข้างต้นและหาเงินต้นคงเหลือ และเพื่อใช้คำนวณดอกเบี้ยที่ลดลงในงวดถัดไปได้เรื่อย ๆ
แต่เมื่อเราต้องการซื้อบ้าน ก็ต้องทำสินเชื่อบ้านเพื่อให้สามารถซื้อบ้านได้ โดยที่สินเชื่อบ้านจะมีระยะการผ่อนที่ยาวนาน เช่น 30 ปี ส่วนการคิดดอกเบี้ยของสินเชื่อบ้านจะเป็นแบบลดต้นลดดอก แต่เพียงระยะเวลาในการผ่อนชำระจะนาน ดังนั้นคุณต้องปรึกษาธนาคารเพื่อให้การผ่อนบ้านของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น

ดอกเบี้ยลดต้นลดดอก คนผ่อนบ้านต้องรู้

สรุปเรื่องอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
จากข้อมูลที่ที่ Fazwaz ได้ข้อมูลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกมาให้อ่านนั้น จะเห็นได้ว่าอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกนั้นทำให้เราชำระหนี้รวมได้ถูกกว่าอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ แต่อย่างไรก็ตาม จะต้องดูถึงปัจจัยประกอบอื่น ๆ ด้วย เช่น อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารนั้น ๆ กำหนดโดยให้นำมาเปรียบเทียบกัน เพื่อหาธนาคารที่ให้ดอกเบี้ยต่ำสุด เพื่อที่จะได้ชำระค่าบ้านได้ถูกที่สุดนั่นเอง