บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด ได้ร่วมมือกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด–19 เปิดตัว “Elite Flexible One” เพื่อช่วยกระตุ้นกำลังซื้อ ในภาคอสังหาริมทรัพย์และการลงทุนในประเทศไทย โดยสมาชิกบัตรดังกล่าว จะต้องมีการลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพย์ ประเภทคอนโดมิเนียม ในประเทศไทยที่ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และพร้อมเข้าอยู่อาศัย ที่มีมูลค่ารวมไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท เพื่อตอบสนองแนวทางการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ซึ่งโครงการนี้ จะมีระยะเวลาดำเนินการ 2 ปีด้วยกัน (เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2564 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจคาร์ด จำกัด

ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจคาร์ด จำกัด กล่าวว่า
“จากสภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจ อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งเป็นวิกฤตการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้น ทางบริษัทฯ จึงมีแนวคิดที่จะขยายสิทธิประโยชน์รองรับกลุ่มนักลงทุนชาวต่างชาติที่มีคุณภาพและมีกำลังซื้อสูง เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการ ภาคอสังหาริมทรัพย์ ขายโครงการได้เร็วขึ้น สร้างกระแสเงินสด และทำให้ธุรกิจเดินต่อไปได้ด้วยดี รวมทั้งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง ผ่านบัตรสมาชิกฯ ในรูปแบบของโปรแกรมพิเศษ Elite Flexible One อีกด้วย”

Thailand Elite Card เป็นโปรแกรมอำนวยความสะดวกสำหรับนักท่องเที่ยว และนักเดินทางต่างชาติที่ต้องการพำนักในไทยระยะยาว หรือเดินทางเข้าออกประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ทั้งที่เข้ามาแบบนักธุรกิจ ผู้ประกอบการ นักลงทุน รวมถึงเข้ามาท่องเที่ยว ในราคาสมาชิกบัตรตั้งแต่ราว 500,000 บาท ไปจนถึง 2,000,000 บาท

บัตร Thailand Elite Card

เมื่อบุคคลเลือกซื้อบัตรประเภทต่าง ๆ แล้ว สิทธิประโยชน์ที่จะได้ตามมา คือความสะดวกสบายระดับ “วีไอพี” เช่น สิทธิพิเศษสำหรับการเข้าเมือง การบริการที่สนามบิน สถานที่พักผ่อนต่าง ๆ สนามกอล์ฟ สปา โรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหาร โรงพยาบาล ฯลฯ

สิทธิพิเศษ

เอกสารหลักฐานสำหรับการยื่นสมัครบัตรประเภท “Elite Flexible One”

เอกสารหลักฐานสำหรับการยื่นสมัครบัตรประเภท “Elite Flexible One”
  1. ผู้สมัครต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป
  2. ผู้สมัครต้องมีหนังสือเดินทางต่างประเทศ
  3. หลักฐานการโอนเงินจากต่างประเทศเพื่อการลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย
  4. หลักฐานยืนยันกรรมสิทธิ์การถือครองอสังหาริมทรัพย์ในนามของผู้สมัครที่มีมูลค่ารวมไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท
  5. ผู้สมัครต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้

คุณสมบัติและเงื่อนไขของบัตรสมาชิกประเภท “Elite Flexible One” นั้น มีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติและเงื่อนไขของบัตรสมาชิกประเภท “Elite Flexible One”
  1. ผู้สมัครต้องซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมซึ่งมีมูลค่ารวมไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท และจะได้เป็นสมาชิกบัตรไทยแลนด์ อีลิท ตามประเภทบัตรที่บริษัทฯ กำหนดไว้
  2. ผู้สมัครที่ยื่นความประสงค์ขอเข้าร่วมโปรแกรม Elite Flexible One จะต้องแสดงหลักฐานยืนยันกรรมสิทธิ์การถือครองอสังหาริมทรัพย์ในนามของผู้สมัคร ที่มีมูลค่ารวมไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท และห้ามจำนอง จำหน่าย โอน ภายในระยะเวลา 5 ปี

สำหรับวัตถุประสงค์ของโปรแกรมพิเศษ “Elite Flexible One” นั้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นการลงทุน ด้านอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย ผ่านกลุ่มเป้าหมายที่เป็นชาวต่างชาติ ซึ่งมีศักยภาพในการลงทุนสูง โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการของอสังหาริมทรัพย์นั้น จะต้องเป็นผู้พัฒนาอสังหาฯ ที่จดทะเบียนในประเทศไทย และต้องมีการทำบันทึกความเข้าใจในข้อตกลงความร่วมมือกันกับบริษัทฯ จึงจะสามารถดำเนินการในโปรแกรมพิเศษนี้ได้ โดยโปรแกรมพิเศษ “Elite Flexible One” จะสนับสนุนให้บริษัทเอกชนจากภาคอสังหาริมทรัพย์ เสนอ Elite Card ขายร่วมในแพ็คเกจได้ด้วย